صفحه اول اخبار
  • طراحی موفق یک رستوران

    06/25/2017 - 19:15
      طراحی فضا در اصل یک بازاریابی است و باید نگرانی مهمی برای مدیران و صاحبان رستورانها باشد.طراحی باید همچون عاملی نیرومند تصمیم به بازگشت مجدد به رستوران را در مشتریان تقویت کند چنانچه طراحی...

آخرین اخبار