خدمات

  • گارانتی
  • خدمات پس از فروش
  • تعمیرات و تعویض رویه
Rectangle 4823.jpg

گارانتی

در صورتی که محصولات جهانتاب را در بازه زمانی کمتر از دو سال گذشته خریداری نموده و دچار ایرادات فنی شده است فرم را پر کرده و عکس هایی واضح از ایراد محصول ارسال کنید.

لازم به ذکر است جهت استفائه از خدمات .نیاز به اراعه برگ گارانتی مهردار میباشد

خدمات پس از فروش

در صورتی که محصولات جهانتاب را در بازه زمانی بیشتر از دو سال خریداری نموده و دچار ایرادات فنی شده است فرم را پر کرده و عکس هایی واضح از ایراد محصول ارسال کنید.

تعمیرات و تعویض رویه

در صورت درخواست تعمیرات مبلمان خود فرم را پر کرده و عکس واضح ارسال کنید.